Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An mời thầu gói thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

          NGÂN  HÀNG  NÔNG  NGHIỆP  
                        CỘNG  HOÀ  Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM
VÀ  PHÁT  TRIỂN  NÔNG  THÔN  VIỆT  NAM    
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chi nhánh tỉnh Nghệ An      ————————
Số           / NHNo-HCQT 
Vinh, ngày 15 tháng 3 năm 2010
    V/v: Thông báo mời thầu ( Lần 2) gói thầu: Xây dựng
 trụ sở Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hưng
                 Nguyên tỉnh Nghệ An.

A.    Thông tin chung:
1.    Bên mời thầu
– Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.
– Địa chỉ: Số 364, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
– Điện thoại: 0383.840594        Fax: 0383.841599
2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
3.Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4.Tên chủ đầu tư: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ an
5.Tên và giá các gói thầu đăng ký thông báo mời đấu thầu:
– Tên gói thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

B.    Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO  MỜI  THẦU

– Tên bên mời thầu: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.
– Tên gói thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
– Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
– Nội dung kế hoạch đấu thầu như sau:
    + Nguồn vốn: Đầu tư phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
    + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
    + Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 18 tháng 03 năm 2010 đến 9 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2010.
    + Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tầng 2, nhà số 364, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.840594;     Fax: 0383.841599
    + Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ đến 16 giờ hàng ngày (trong giờ hành chính) với một khoản lệ phí không hoàn lại là: 1.000.000 vnđ (Một triệu đồng)
    + Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thầu:
Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên  tỉnh Nghệ an thị trấn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
    + Thời điểm đóng thầu: 9 giờ (Giờ Việt Nam),  ngày 02 tháng 4 năm 2010, tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ an
    Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới dự lễ mở thầu gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
– Như trên.
– BQL.
– Lưu VT