Gói thầu Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên.

Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên mời thầu gói thầu Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên.

SỞ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 15  tháng 3 năm 2010
THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên.
– Tên gói thầu Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên.
– Tên dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên.
– Nguồn vốn: Ngân sách t ỉnh, vốn tự có và vốn huy động khác .
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 30, ngày 19 tháng 3 năm 2010 đến trước 09 giờ, ngày  01 tháng 4 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính- tổng hợp Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên. Địa chỉ số 153/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  Điện thoại: (0280) 3.759.279;. Fax: (0280) 3.656.954.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng).
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính- tổng hợp Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên. Địa chỉ số 153/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày  01 tháng 4 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ (Tám mươi triệu đồng), đồng tiền sử dụng là đồng Việt Nam. Hình thức bảo đảm: nộp tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 4 năm 2010, tại Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên. Địa chỉ số 153/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên..
– Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:                                                                                                           GIÁM ĐỐC
   – Như kính gửi;
    – Sở Xây dựng Thái Nguyên (b/c);
    – Lưu VT.                                                                                               Hoàng Thái Cương