Gói thầu xây lắp công trình : Ðường giao thông nông thôn Ðông Phú – Quế Phong – Quế An, đoạn tuyến từ Km4+250 – ÐT611 – ngã ba Nỗng Sùng, hạng mục: Nền mặt đường và công trình thoát nước.

Vào lúc 9 giờ ngày 15-4-2010, UBND huyện Quế Sơn  tổ chức mở thầu gói thầu xây lắp công trình: Ðường giao thông nông thôn Ðông Phú – Quế Phong – Quế An, đoạn tuyến từ Km4+250 – ÐT611 – ngã ba Nỗng Sùng, hạng mục: Nền mặt đường và công trình thoát nước.

Vào lúc 9 giờ ngày 15-4-2010, UBND huyện Quế Sơn  tổ chức mở thầu gói thầu xây lắp công trình: Ðường giao thông nông thôn Ðông Phú – Quế Phong – Quế An, đoạn tuyến từ Km4+250 – ÐT611 – ngã ba Nỗng Sùng, hạng mục: Nền mặt đường và công trình thoát nước.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn: Hỗ trợ có mục tiêu theo Quyết định của Chính phủ.

Các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban QL các DAÐT&XD huyện Quế Sơn và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản lệ phí không hoàn lại là: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng).

Ðịa chỉ: TT Ðông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ðiện thoại: 0510-3885671 – 3685371. Fax: 0510-3885671.

Bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ ngày 1-4-2010 trong giờ hành chính.