Rà soát diện tích, lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng có cộng đồng tham gia thuộc vùng dự án FLITCH Lâm Đồng (số hiệu 03TVR-FLITCH-LĐ)

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng mời thầu gói thầu: Rà soát diện tích, lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng có cộng đồng tham gia thuộc vùng dự án FLITCH Lâm Đồng (số hiệu 03TVR-FLITCH-LĐ).Tên dự án: Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) tỉnh Lâm Đồng 

SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNTLÂM ĐỒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆPĐộc lập  –  Tự do –  Hạnh phúc
Số:    81       /DALN-KH
Đà Lạt, ngày  18 tháng  3 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

    Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng
    Tên gói thầu:  Rà soát diện tích, lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng có cộng đồng tham gia thuộc vùng dự án FLITCH Lâm Đồng (số hiệu 03TVR-FLITCH-LĐ).
    Tên dự án: Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) tỉnh Lâm Đồng
    Nguồn vốn: Vốn vay ADB và đối ứng Việt Nam
    Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
    Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 22  tháng 3 năm 2010 đến ngày 21 tháng 4 năm 2010 (trong giờ hành chính).
    Địa điểm phát hành HSMQT: Ban Quản lý dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh
+ Địa chỉ: Số 41 Sương Nguyệt Ánh – TP Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng
+ Điện thoại/Fax: 063 3450 660;  E-mail: ppmulamdong@yahoo.com.vn; Website: http://nonglamdong.com/flitch.htm
    Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước 09 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2010 tại địa chỉ: Số 41 Sương Nguyệt Ánh – TP Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại/Fax: 063 3450 660 
    Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.
Nơi nhận:                                                                                                      GIÁM ĐỐC
– Như trên;
– Lưu VT, KH.