Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc Công ty Ðiện lực 3) mời thầu thuộc công trình TBA 110 kV Long Mỹ và nhánh rẽ.

Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc Công ty Ðiện lực 3) mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu: Gói 01/HH: Cung cấp MBA lực và MBA tự dùng (kể cả tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu); Gói 02/HH: Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ; Gói 03/HH: Cung cấp tủ bảng nhị thứ, cáp nhị thứ, ắc-quy, thiết bị SCADA và dịch vụ lắp đặt; Gói 04/HH: Cung cấp cáp quang và phụ kiện, cung cấp thiết bị thông tin quang và dịch vụ lắp đặt; Gói 01/XL: Xây lắp trạm biến áp và nhánh rẽ thuộc công trình TBA 110 kV Long Mỹ và nhánh rẽ.

Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc Công ty Ðiện lực 3) mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu.

– Gói 01/HH: Cung cấp MBA lực và MBA tự dùng (kể cả tổ hợp, lắp đặt, lọc dầu).

– Gói 02/HH: Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ.

– Gói 03/HH: Cung cấp tủ bảng nhị thứ, cáp nhị thứ, ắc-quy, thiết bị SCADA và dịch vụ lắp đặt.

– Gói 04/HH: Cung cấp cáp quang và phụ kiện, cung cấp thiết bị thông tin quang và dịch vụ lắp đặt.

– Gói 01/XL: Xây lắp trạm biến áp và nhánh rẽ.

Thuộc công trình TBA 110 kV Long Mỹ và nhánh rẽ.

Các nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin và mua bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản phí không hoàn lại là: 500.000 đồng (năm trăm nghìn) một bộ hồ sơ đối với các gói thầu 01/HH, 02/HH, 03/HH, 04/HH; 1.000.000 đồng (một triệu) một bộ hồ sơ đối với gói thầu 01/XL tại địa chỉ sau:

Ban quản lý dự án lưới điện, tầng 4, số 78A Duy Tân, TP Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: 0511.2211325; Fax: 0511.3633886

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:

+ Từ ngày 29-3 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 27-4-2010 (trong giờ hành chính) đối với các gói thầu 01/HH, 02/HH và 01/XL.

+ Từ ngày 19-4 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 19-5-2010 (trong giờ hành chính) đối với các gói thầu 03/HH, 04/HH.

Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu về địa chỉ nêu trên trước thời gian đóng thầu.