gói thầu xây lắp số 01 hạng mục san đắp mặt bằng – Ban quản lý dự án thành phố Điện Biên Phủ

Ban quản lý dự án thành phố Điện Biên Phủ (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu xây lắp số 01 hạng mục san đắp mặt bằng, thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình: San nền, giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít khu tái định cư Noong Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  70/TBMT-BQLDAĐiện Biên Phủ, ngày 18 tháng 03 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban quản lý dự án thành phố Điện Biên Phủ (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu xây lắp số 01 hạng mục san đắp mặt bằng, thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình: San nền, giao thông, thoát nước điểm dân cư Khe Chít khu tái định cư Noong Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Công trình sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La theo chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của UBND tỉnh Điện Biên.
Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban quản lý dự án (viết tắt là Ban QLDA) thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên. Đ/c: Phường Noong Bua – Thành phố Điện Biên Phủ. Điện thoại: 02303.811.075;  Fax: 02303.810.394 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn – tiền Việt Nam) tại địa chỉ nêu trên.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2010 đến trước 08 giờ 00  phút, ngày 12 tháng 04 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt, séc hoặc bảo lãnh của ngân hàng có đủ tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam và phải được gửi đến: Ban QLDA thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 4 năm 2010
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12   tháng 4  năm 2010 tại Ban quản lý dự án thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên.
Bên mời thầu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                    BAN QLDA THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
                                                                                                         GIÁM ĐỐC
                                 

                                                                                                    Trần Duy Phong