Gói thầu: Xây lắp công trình Kè chống sạt lở khu vực thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Ban quản lý dự án huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình Kè chống sạt lở khu vực thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng. Thuộc dự án: Công trình Kè chống sạt lở khu vực thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
    – Tên gói thầu: Xây lắp công trình Kè chống sạt lở khu vực thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng.
    – Tên dự án: Công trình Kè chống sạt lở khu vực thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng.
           – Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ xử lý đê, kè chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai.
    – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
    – Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h 00 ngày 08/04/2010 đến 08h 00 ngày 22/04/2010.
    – Thời gian đóng thầu 08h00 ngày 22/04/2010.
    – Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án huyện Mường Ảng.
        + Địa chỉ: Khối 3 – thị trấn Mường Ảng – huyện Mường Ảng.                
        + Điện thoại: 0230.3856077 – 0230.3856.078
        + Fax: 0230.3856.083   
        + Gmail: banquanlyduanmuongang@gmail.com
    – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng
    – Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
    – Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 (Bốn trăm triệu đồng)
    Ban quản lý dư án kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                          BAN QLDA HUYỆN MƯỜNG ẢNG
                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC
 
                                                                                                         Lê Văn Lâm