Gói thầu: Gói 5B: Ô tô 5 chỗ tập lái hạng B1 – B2 – Trường Trung cấp nghề Công trình I – Thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1

Trường Trung cấp nghề Công trình I – Thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1) mời thầu gói thầu: Gói 5B: Ô tô 5 chỗ tập lái hạng B1 – B2.Tên Dự án: Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

TỔNG CÔNG TY XDCT GIAO THÔNG ICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TCN CÔNG TRÌNH 1Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—–
Số: 01/BQLDA  Sóc Sơn, ngày 29 tháng 3 năm 2010
        
THÔNG BÁO MỜI THẦU

 1.Tên bên mời thầu: Trường Trung cấp nghề Công trình I – Thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1).
2-Tên gói thầu:
             Gói 5B: Ô tô 5 chỗ tập lái hạng B1 – B2.
3. Tên Dự án:     Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
5. Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng, vốn CIENCO1 đầu tư và các nguồn vốn khác.
6. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
7. Bán hồ sơ mời thầu: Trường Trung cấp nghề Công trình 1 xin mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực mua hồ sơ mời thầu:
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 31/3/2010 đến trước 08 giờ 30 ngày 04/4/2010 (làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật).
– Địa điểm: BQLDA Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới dường bộ Trường Trung cấp nghề Công trình 1 – xã Tân Dân – huyện Sóc Sơn – Tp Hà Nội.
Điện thoại: 04.35811363;  04.35811359;    04.35811810.
Fax: 04.35811404; 04.35811810.
8. Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn).
9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).
10. Thời gian đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 04/4/2010.
11. Thời gian mở thầu: 14 giờ 00 ngày 06/4/2010 tại địa chỉ trên.

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
–    Báo Nhân dân
–    Lưu BQLDA                                                                                  
–    Phòng TCHC.                                                                                  HIỆU TRƯỞNG