Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định

Sở Y tế Nam Định mời thầu Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Loại dự án : Dự án nhóm B; Nguồn vốn: Nguồn Trái phiếu Chính phủ

UBND TỈNH NAM ĐỊNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   SỞ Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Nam Định, ngày 01 tháng 4 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A/ Thông tin chung:
1.    Tên cơ quan đăng ký thông báo mời thầu: Sở Y tế Nam Định
2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định
3. Chủ đầu tư: Sở Y tế Nam Định
4. Loại dự án : Dự án nhóm B
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định
7. Nguồn vốn: Nguồn Trái phiếu Chính phủ
8. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
B/ Nội dung Thông báo mời thầu
1.Tên bên mời thầu: Sở Y tế Nam Định
 2.Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định
 3. Tên dự án : Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định
4. Nguồn vốn: Nguồn Trái phiếu Chính phủ
5. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
6. Bán hồ sơ mời thầu: Từ 14/4/2010 đến trước 8 giờ 30 ngày 29/4/2010 (trong giờ hành chính)
Địa điểm: Số 14 Trần Thánh Tông – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631930-   Fax: (0350) 3631261
7.Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn )
8. Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 29/4/2010
Thời gian mở thầu: 9 giờ ngày 29/4/2010 tại  Sở Y tế Nam Định
                                                                                                   KT GIÁM ĐỐC
                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                                Bùi Thị Minh Thu