Gói thầu số 1:Toàn bộ phần xây lắp các hạng mục công trình – Công an tỉnh Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây lắp các hạng mục công trình ) thuộc công trình: Nhà làm việc Công an phường Tân An thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận. Nguồn vốn: Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn ngân sách tỉnh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Công an tỉnh Bình Thuận.
Tên gói thầu: Gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây lắp các hạng mục công trình )
Tên công trình: Nhà làm việc Công an phường Tân An thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận.
Nguồn vốn: Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn ngân sách tỉnh.
Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 09 tháng 04 năm 2010 đến trước 14 giờ 00’, ngày 18 tháng 04 năm 2010 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT: Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bình Thuận, số 42 đường Cao Thắng , thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 062.3858183          Fax : 062.3858339
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng
Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bình Thuận, số 42 đường Cao Thắng , thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 062.3858183          Fax : 062.3858339
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00’, ngày 18 tháng 04 năm 2010
Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 VNĐ ( Mười một triệu đồng Việt Nam), bảo đảm bằng tiền mặt hoặc qua Ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam
HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 10’(giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 04 năm 2010, tại : Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bình Thuận, số 42 đường Cao Thắng , thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Công an tỉnh Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC
–    Như trên
–    Công an tỉnh BT
–    Lưu TVĐT                                                                                   Nguyễn Tùng Lân