Gói thầu Trường Trung học cơ sở Phú Ngãi huyện Ba Tri -tỉnh Bến Tre

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre mời thầu gói thầu: Trường Trung học cơ sở Phú Ngãi huyện Ba Tri -tỉnh Bến Tre. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp phát từ Đề án Kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ giáo viên năm 2008-2012.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre
– Tên gói thầu: Trường Trung học cơ sở Phú Ngãi  huyện Ba Tri -tỉnh Bến Tre
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp phát từ Đề án Kiên cố hóa trường lớp  và nhà công vụ giáo viên năm 2008-2012.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 00, ngày 22 tháng 04 năm 2010 đến trước 14 giờ 00, ngày 07 tháng  05  năm 2010 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: Tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre; Số 03 Cách mạng tháng 8, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; điện thoại : 075.3825950-Fax: 075.3812669
–  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẳn)
–  Địa chỉ nhận HSDT: Tại Hội trường sở Xây dựng Bến Tre; Số 03 Cách mạng tháng 8, phường 3, thaønh phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
–  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 07 tháng  05 năm 2010.
–  Bảo đảm dự thầu: 85.000.000 đ (Tám mươi lăm triệu đồng chẳn)
–  HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 05 năm 2010, tại Hội trường Sở xây dựng Bến Tre ; Số 03 Cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  – Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                         TT. TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BẾN TRE
                                                                                                        Giám đốc