Gói thầu xây lắp công trình: Hệ thống cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn I)

Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu, có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp công trình: Hệ thống cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn I). Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên.

 

UBND HUYỆN BÌNH LIÊU

BAN QLDA CÔNG TRÌNH

—————————-

Số: 15/TB-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc  lập – Tự  do – Hạnh  phúc

            ———————————–

Bình Liêu, ngày 09  tháng 4  năm 2010

 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU.

Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu, có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp công trình: Hệ thống cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng ninh (giai đoạn I).

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu tham dự sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản lệ phí là: 1.000.000, đồng/bộ.

Hồ sơ dự thầu phải gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu với giá trị là: 50.000.000, đ (Năm mươi  triệu  đồng chẵn).

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Bắt đầu từ 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2010.

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2010.

Địa chỉ liên hệ mua và nộp hồ sơ dự thầu: Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu; Địa chỉ: khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.878.258,  0333.878.085; Fax: 0333.878.771./.

 

                                                        BAN QLDA CT HUYỆN BÌNH LIÊU.

                                                                                  Giám đốc

 

 

 

                                                                           Nguyễn Tiến Mạnh