Xây dựng Hệ thống thoát nước, vỉa hè, kè taluy, ô trồng cây xanh thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu vực Khối 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang

Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh mời thầu gói thầu: Xây dựng Hệ thống thoát nước, vỉa hè, kè taluy, ô trồng cây xanh thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu vực Khối 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang..

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

– Tên gói thầu: Xây dựng Hệ thống thoát nước, vỉa hè, kè taluy, ô trồng cây xanh thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật khu vực Khối 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang..

– Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu vực Khối 4, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang.

– Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Tỉnh phân bổ tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 29/02/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hạ tầng huyện mới năm 2010 và nguồn vốn hợp pháp khác do chủ đầu tư huy động.

 Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2010 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Tại Văn phòng Ban A XDCB huyện Vũ Quang, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 039.3814263; DD: 094.9307228.

– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: Tại Văn phòng Ban A XDCB huyện Vũ Quang, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 5 năm 2010.

– Bảo đảm dự thầu: 130.000.000 VNĐ. (Một trăm ba mươi triệu đồng Việt nam).

– Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc séc, bảo chứng, hối phiếu ngân hàng hay bảo đảm của một Ngân hàng trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt nam.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8 giờ 00 phút (giờ Việt nam), ngày 11 tháng 5 năm 2010, tại Văn phòng Ban A XDCB huyện Vũ Quang, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian, địa điểm nêu trên.

 

                                        Vũ Quang, ngày  09  tháng 4  năm 2010.

 

                                                                    TRƯỞNG BAN

                                       

 

 

                                                                     Lê Thanh Yên