Gói thầu: số 1:Nền mặt đường, bó vỉa, ATGT, cống ngang đường, mương thoát nước, cải tạo hố ga; Gói số 2: cầu chính, đường vào cầu – Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang

Tên Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang mời thầu gói thầu: Gói số 1:Nền mặt đường, bó vỉa, ATGT, cống ngang đường, mương thoát nước, cải tạo hố ga; Gói số 2: cầu chính, đường vào cầu. Thuộc dự án: Đường huyện 09 huyện Gò Công Đông 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên gói thầu: Gói số 1:Nền mặt đường, bó vỉa, ATGT, cống ngang đường, mương thoát nước, cải tạo hố ga

                            Gói số 2: cầu chính, đường vào cầu

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên dự án: Đường huyện 09 huyện Gò Công Đông

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Nguồn vốn: ngân sách tỉnh năm 2011( Bên B ứng vốn thi công trước)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Hình thức đấu thầu: rộng rãi  trong nước

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm .2010 đến trước 11giờ 30, ngày 19 tháng 5 năm 2010  (trong giờ hành chính)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý các dự án huyện Gò Công Đông điện thoại số 073.3846.255i, fax 073.3846255

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng /gói ( một triệu đồng)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Địa chỉ nhận HSDT:  Ban Quản lý các dự án huyện Gò Công Đông

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Thời điểm đóng thầu: lúc 11 giờ 30 ngày 19 tháng 5 năm 2010

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Bảo đảm dự thầu: Gói số 1:  60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng)

                                   Gói số 2:  40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

(Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng)

 

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00, ngày 19 tháng 5 năm 2010, tại văn phòng Sở Xây Dựng Tiền GIang

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

             , ngày              tháng             năm              

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

<!–[if !supportFootnotes]–>

<!–[endif]–>