Gói thầu số 8 “San nền, xây dựng bệ móng đài DVOR/DME, nhà trực, nhà nguồn, đường vào đài, hàng rào và cổng bảo vệ, tuyến cáp ngầm”

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay đăng thông báo mời thầu Gói thầu số 8 “San nền, xây dựng bệ móng đài DVOR/DME, nhà trực, nhà nguồn, đường vào đài, hàng rào và cổng bảo vệ, tuyến cáp ngầm” thuộc Dự án đầu tư “Đài dẫn đường DVOR/DME Pleiku”. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam.

TCT BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT BĐHĐB

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>

Số: 205/DVKT-TCGĐT

V/v: Đăng thông báo mời thầu Gói thầu số 8 “San nền, xây dựng bệ móng đài DVOR/DME, nhà trực, nhà nguồn, đường vào đài, hàng rào và cổng bảo vệ, tuyến cáp ngầm” thuộc Dự án đầu tư “Đài dẫn đường DVOR/DME Pleiku”

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

 

– Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay

– Tên gói thầu: Gói thầu số 8 “San nền, xây dựng bệ móng đài DVOR/DME, nhà trực, nhà nguồn, đường vào đài, hàng rào và cổng bảo vệ, tuyến cáp ngầm”

– Tên dự án: “Đài dẫn đường DVOR/DME Pleiku”

Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt .

– Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT:  Từ 07 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2010 đến trước 14 giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2010 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT:

Xưởng Dịch vụ Tư vấn thiết kế – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay

Địa chỉ: Số 5/200 – Đường Nguyễn Sơn- Phường Bồ Đề – Quận Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 04 38 723 747                   Fax: 04 38 730 398

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt ).          

– Địa chỉ nhận HSDT:

Bộ phận văn thư – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay

Địa chỉ: Số 5/200 – Đường Nguyễn Sơn- Phường Bồ Đề – Quận Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 04.38271194                   Fax: 04.38730398

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2010.

– Bảo đảm dự thầu : Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu có trị giá 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng Việt Nam) bằng hình thức đặt cọc, ký quỹ tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính và phải được chuyển đến Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay chậm nhất là 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 04 tháng 5 năm 2010.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 (giờ Việt ), ngày 04 tháng 5 năm 2010, tại: Phòng họp – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay

Địa chỉ: Số 5/200 – Đường Nguyễn Sơn- Phường Bồ Đề – Quận Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 04.38271194                   Fax: 04.38730398

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                               Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

 

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT, KH, TCGĐT (Hư04b).

 

Trịnh Văn Hải

(đã ký)