Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình Nhà khách tỉnh Đăk Nông

Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Đăk Nông mời thầu: Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình Nhà khách tỉnh Đăk Nông. Nguồn vốn: Ngân sách. Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước. Đảm bảo dự thầu: : 600.000.000 đồng. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 05 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Đăk Nông

– Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình Nhà khách tỉnh Đăk Nông.

– Nguồn vốn: Ngân sách

– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ lúc 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 05 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Đăk Nông, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk nông

Điện thoại: 0501.3544247                      Fax: 0501.3544265

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Đăk Nông, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk nông

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2010.

– Đảm bảo dự thầu:

+ Số tiền (bằng số): 600.000.000 đồng

+ Số tiền (bằng chữ): Sáu trăm triệu đồng chẵn

+ Đồng tiền sử dụng: đồng tiền Việt

+ Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2010, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Đăk Nông.

Văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Đăk Nông kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.                               

Gia Nghĩa, ngày ……  tháng …… năm 2010

 

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

TỈNH ĐĂK NÔNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Trần Xuân Hiền