Mời thầu thi công xây lắp: các hạng mục công trình: Trạm lao – Khoa dược – Hội trường và Khoa CNK – Lao nữ+nhi – Lao HIV cho bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên

Tên bên mời thầu: Bệnh viện lao & bệnh phổi Thái Nguyên mời thầu: Gói thầu thi công xây lắp: các hạng mục công trình: Trạm lao – Khoa dược – Hội trường và Khoa CNK – Lao nữ+nhi – Lao HIV thuộc dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng Bệnh viện lao&bệnh phổi Thái Nguyên. Thuộc dự án: Nâng cấp cơ sở hạ tầng Bệnh viện lao&bệnh phổi Thái Nguyên. Sử dụng nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính Phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  Tên bên mời thầu: Bệnh viện lao & bệnh phổi Thái Nguyên.

– Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp: các hạng mục công trình: Trạm lao – Khoa dược – Hội trường và Khoa CNK – Lao nữ+nhi – Lao HIV thuộc dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng Bệnh viện lao&bệnh phổi Thái Nguyên..

– Tên dự án: Nâng cấp cơ sở hạ tầng Bệnh viện lao&bệnh phổi Thái Nguyên.

– Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính Phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 02 tháng 05 năm 2010 đến  trước 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính – Bệnh viện lao&bệnh phổi Thái Nguyên.

  Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên., tỉnh Thái Nguyên.

  Điện thoại: 0280 3854 696;  Fax: 0280 3854696

– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 05 năm 2010.

– Bảo đảm dự thầu: 750.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của một Ngân hàng hoạt động hợp pháp trong nước.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 17 tháng 05 năm 2010, tại Văn phòng Bệnh viện lao&bệnh phổi Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên., tỉnh Thái Nguyên.

Bệnh viện lao&bệnh phổi Thái Nguyên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2010

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

 

 

 

 

 

BS CKII. Hứa Đình Trọng