Chào hàng mua văn phòng phẩm – Phòng Giáo dục và Đào tại Văn Bàn

Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu: Mua văn phòng phẩm. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Trong nước)                                    THÔNG BÁO MỜI THẦU

     Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu: Mua văn phòng phẩm.

       + Nguồn vốn: Chủ sở hữu;

       + Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Trong nước)

   Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến 02 gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: 

                                       Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn

          Tổ dân phố số 8 Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn – Tỉnh Lào Cai,

                                  Số điện thoại  020.882. 193, số Fax: 020.882. 594

      Và sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn – Tổ 8 Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn – Tỉnh Lào Cai;

Thời gian nhận hồ sơ mời chào hàng từ 08 giờ 00 phỳt ngày 27 tháng 4 năm 2010 đến  ngày  28 tháng 4 năm 2010  (Trong giờ làm việc hành chính).

      Hạn cuối nhận hồ sơ chào hàng 08 giờ 00 phút ( Giờ Việt  Nam) ngày 04  tháng 5 năm 2010;

      Hồ sơ chào hàng cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 04/5/2010;

            

Nơi nhận:                                                                          KT. TRƯỞNG PHÒNG

   – Trang thông tín đấu thầu;                                                                              

   – Lưu: VT.

                                                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG