Gói thầu Cung ứng dịch vụ cho thuê và lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ Festival Huế 2010

Trung tâm Festival Huế có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu Cung ứng dịch vụ cho thuê và lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ Festival Huế 2010 sử dụng nguồn vốn Ngân sách cấp. Trung tâm Festival Huế kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đăng ký tham gia đấu thầu.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Trung tâm Festival Huế có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu Cung ứng dịch vụ cho thuê và lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ Festival Huế 2010 sử dụng nguồn vốn Ngân sách cấp.

Trung tâm Festival Huế kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đăng ký tham gia đấu thầu.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 08h00, ngày 03 tháng 5 năm 2010 đến 17h00, ngày 09 tháng 5 năm 2010 (kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật).

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu:

  • Trung tâm Festival Huế

  • Địa chỉ: 17 Lê Lợi – Thành phố Huế

  • Tel: 054.3822591 – Fax: 054.3830087

  • Email: info@huefestival.com

  • Website: www.huefestival.com

Chi phí mua Hồ sơ mời thầu là: 500.000đồng/bộ.

Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: 17 Lê Lợi – Thành phố Huế.

Thời điểm đóng thầu: 17h00, ngày 09 tháng 5 năm 2010.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08h00 (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 5 năm 2010 tại Trung tâm Festival Huế – 17 Lê Lợi Thành phố Huế.

Trung tâm Festival Huế kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm nêu trên./.


Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.


ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

GIÁM ĐỐC