Xây dựng công trình Nhà lớp học 04 phòng + phòng thí nghiệm, nhà công vụ giáo viên, nhà vệ sinh chung Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh Đăk Nông

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông mời thầu: Gói thầu số 06: Xây dựng công trình Nhà lớp học 04 phòng + phòng thí nghiệm, nhà công vụ giáo viên, nhà vệ sinh chung Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông

– Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Xây dựng công trình Nhà lớp học 04 phòng + phòng thí nghiệm, nhà công vụ giáo viên, nhà vệ sinh chung Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

– Nguồn vốn: Vốn dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất (ADB) và nguồn vốn đối ứng địa phương (theo Công văn số 12/DA THCS-XDCB, ngày 02/02/2009 của Ban quản lý dự án giáo dục THCS vùng khó khăn nhất), trong đó:

– Vốn dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất (ADB): 90% chi phí xây dựng, 80% chi phí dự phòng.

– Vốn đối ứng Chính phủ: 10% chi phí xây dựng, 20% chi phí dự phòng và toàn bộ chi phí còn lại.

– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ lúc 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2010 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông, Số 99, đường Nguyễn Văn trỗi, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại: 0501. 3544179.                    Fax: 0501. 3544179.       

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông, Số 99, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

– Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 03/06/2010.

– Đảm bảo dự thầu:

+ Số tiền (bằng số): 20.000.000 đồng

+ Số tiền (bằng chữ): Hai mươi triệu đồng chẵn.

+ Đồng tiền sử dụng: đồng tiền Việt

+ Hình thức bảo đảm: Bảo lảnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 06 năm 2010, tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                     

Gia Nghĩa, ngày ……  tháng …… năm 2010

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG

GIÁM ĐỐC