Gói thầu mua sắm thiết bị, cài đặt chương trình, khai báo tham số hệ thống công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin Tỉnh ủy Hòa Bình năm 2010

Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình mời thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị, cài đặt chương trình, khai báo tham số hệ thống công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin Tỉnh ủy Hòa Bình năm 2010. Thuộc dự án: Tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2006 – 2010.

                                                          THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

– Tên bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình.

– Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị, cài đặt chương trình, khai báo tham số hệ thống công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin Tỉnh ủy Hòa Bình năm 2010.

– Tên dự án: Tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2006 – 2010.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (từ nguồn kinh phí Đề án 06 – Trung ương cân đối qua ngân sách địa phương năm 2010).

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00’’ ngày 05/5/2010 đến 8 giờ 00’’ ngày 15/5/2010 (trong giờ làm việc hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu:

(Ban QLDA 06) Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình.

Địa chỉ: Đường An Dương Vương, thành phố Hoà Bình, Hoà Bình.

Điện thoại: 02183.852119;         Fax: 02183.852182

– Giá bán một bộ HSMT: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: như trên.

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00’’ ngày 15/5/2010.

– Bảo đảm dự thầu: dưới hình thức bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt, nộp tại (Ban QLDA 06) Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình. Trị giá bảo đảm dự thầu 23.000.000VNĐ.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00’’ ngày 15/5/2010 tại Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

 

 

 Nơi nhận: 

– Như trên,

– Lãnh đạo Văn phòng,

– Ban quản lý DA 06,

– Lưu Văn phòng Tinh uỷ.                                              

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

 

Vũ Chính Vĩnh