Gói thầu 0: Mua sắm vật tư thiết bị trạm thuộc dự án trạm biến áp 110kV Cẩm phả 2 và nhánh rẽ

Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc mời thầu dự án: Trạm biến áp 110kV Cẩm phả 2 và nhánh rẽ. Gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm vật tư thiết bị trạm. Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 17 tháng 6 năm 2010.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

          BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>                    LƯỚI ĐIỆN                                                      

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>                

Số:              /TB-BDALD                                  Hà Nội ngày 28  tháng 4 năm 2010

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị mời thầu:

Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Địa chỉ: Số 3 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội

Điện thoại: 04.22161022           Fax: 04.37170971

2. Tên dự án:

Dự án: Trạm biến áp 110kV Cẩm phả 2 và nhánh rẽ

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực miền Bắc

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

– Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư thiết bị trạm

B. Nội dung thông báo mời thầu

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

– Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư thiết bị  trạm                  

– Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Cẩm phả 2 và nhánh rẽ

– Nguồn vốn: Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

– Hình thức đấu thầu: đấu thầu quốc tế

 

– Thời gian bán HSMT từ 8h00 ngày 17 tháng 5 năm 2010 đến trước 14h00 ngày 17 tháng 6 năm 2010 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Chuẩn bị xây dựng Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty điện lực miền Bắc

Số 3 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội

Điện thoại: 04.22161022          Fax: 04.37170971

 

 

– Giá bán 1 bộ HSMT:

+ Hồ sơ mời thầu được đăng ký mua trực tiếp: 2.000.000 VNĐ hoặc 100USD

– Địa chỉ nhận HSDT:

Phòng họp B – Ban quản lý dự án- Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Số 3 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội.

 

– Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 17 tháng 6 năm 2010.

– Đảm bảo dự thầu:

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư thiết bị trạm       

Hình thức bảo đảm: Bảo đảm dự thầu do Ngân hàng phát hành hoặc bằng tiền mặt, séc.

-Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào14h30 (Giờ Việt ), ngày 17/6/2010 tại địa chỉ nhận HSDT.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên

 

 

 

INVITATION TO BID

 

– Name of Purchase: Northern Power Corporation

 

– Name of Packages: Package 1: Procurement of Materials and Equipment for 110kV Substation

– Name of Project: 110kV Cam Pha 2 Substation and Branch

– Source of fund: Northern Power Coroporation

– Method of bidding: International competitive Bidding

– Time for selling Bidding documents: From 8:00 on 17th May 2010 to 14:00 on 17th June 2010 (in working time).

-Place of selling Bidding documents :Power Network Project Management Board-Northern Power Corporation

No 3 An Duong Str., Tay Ho Dist., Hanoi,

Tel: 84.4.2139253        Fax: 84.4.7170971

– Price for each Bidding documents: 2.000.000 VND (By word : Two millions dong) or 100USD

– Address of receiving Bidding documets:

Meeting Room B – Power Network Project Management Board

No 3 An Duong Str., Tay Ho Dist., Hanoi,

– Deadline for tender closing: at 14:00 (Hanoi time) on 17th June 2010

– Bid security: Bidder must be submitted Bid security equivalent to packages.

 

– Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend at the address below at 14:30 pm (Hanoi time) on 17th June 2010 at:

Meeting Room B – Power Network Project Management Board

No 3 An Duong Str., Tay Ho Dist., Hanoi,

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                        

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Như trên    

<!–[if !supportLists]–>          <!–[endif]–>Lưu: TCQT, CBXD.