Mời thầu cung ứng thuốc điều trị lần 2 năm 2010 – Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN mời thầu gói thầu : cung ứng thuốc điều trị lần 2 năm 2010 Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Sử dụng nguồn ngân sách và nguồn thu viện phí năm 2010. Thời điểm đóng thầu : 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2010

 

SỞ Y TẾ NINH THUẬNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TỈNHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :  290 /BVTPhan rang – Tháp chàm, ngày 7 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

                  

– Tên bên mời thầu : BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

– Tên gói thầu : cung ứng thuốc điều trị lần 2 năm 2010 Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

– Giá bán HSMT : 1.000.000 đồng/ bộ hồ sơ

– Nguồn vốn : Ngân sách và nguồn thu viện phí năm 2010

– Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 07 giờ, ngày 13 tháng 5 năm 2010 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày  24 tháng 5 năm 2010 ( trong giờ hành chính ).

 – Địa điểm bán HSMT : phòng tài chính kế toán Bệnh Viện Ninh Thuận

– Địa chỉ nhận HSDT : phòng tài chính kế toán Bệnh Viện Ninh Thuận – 05 Lê Hồng Phong, TP. Phan Rang – Ninh Thuận

– Điện thoại : 068.3830252

– Thời điểm đóng thầu : 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2010

– Thời điểm mở thầu: 14 giờ, ngày 24 tháng 5 năm  2010

 

                                                                                                GIÁM ĐỐC