Gói thầu số 1 : Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành thiết bị cung bông; Gói thầu số 2 : Cung cấp lắp đặt và hướng dẫn vận hành thiết bị máy ghép Số lượng 08 máy

Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, Nghệ An mời thầu gói thầu :Gói thầu số 1 : Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành thiết bị cung bông. Gói thầu số 2 : Cung cấp lắp đặt và hướng dẫn vận hành thiết bị máy ghép Số lượng 08 máy. Thuộc dự án đầu tư chiều sâu nhà máy sợi giai đoạn 3. Nguồn vốn : Vốn vay ngân hàng và vốn tự có.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 –   Tên bên mời thầu : Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan – Số 33 Nguyễn Văn Trỗi TP Vinh – Nghệ An
 –         Tên gói thầu :
 + Gói thầu số 1 : Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành thiết bị cung bông.
 + Gói thầu số 2 : Cung cấp lắp đặt và hướng dẫn vận hành thiết bị máy ghép Số lượng 08 máy.
 –         Tên dự án : Dự án đầu tư chiều sâu nhà máy sợi giai đoạn 3.
 –         Nguồn vốn : Vốn vay ngân hàng và vốn tự có.
Hình thức đấu thầu : đấu thầu rộng rãi.
 –         Thời gian bán HSMT từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2010.
 –         Địa điểm bán HSMT: Phòng ĐHSX Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan. Địa chỉ số 33 Nguyễn Văn Trỗi – TP Vinh – Nghệ An.
 –         Giá bán 01 bộ HSMT:  300 000 đồng.
 –         Địa điểm nhận HSDT : Phòng ĐHSX Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan. Địa chỉ số 33 Nguyễn Văn Trỗi – TP Vinh – Nghệ An.
 –         Thời điểm đóng thầu : Lúc 16 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2010.
 –         Bảo đảm dự thầu cho mỗi gói: 3000 USD ( Ba ngàn đô la Mỹ ) Bảo lãnh Ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại Phòng KTTC Công ty
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại Phòng họp số 2 của Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan. số 33 Nguyễn Văn Trỗi – TP Vinh – Nghệ An.
Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan kính mời các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                                                  Vinh Ngày 10 tháng 5 năm 2010
                                                                                                                              Tổng Giám Đốc