Gói thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý Chợ Nam Sông Hà Thanh – Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn

Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý Chợ Nam Sông Hà Thanh. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về gói thầu tại Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

UBND TP QUY NHƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 96 /TB-KTQuy Nhơn, ngày 10 tháng 5 năm 2010
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn (bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý Chợ Nam Sông Hà Thanh. Địa chỉ: Khu Quy hoạch dân cư sông Hà Thanh, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công trình Chợ Nam Sông Hà Thanh (Khu chợ ướt) đã được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, tài chính tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.  Hình thức đấu thầu rộng rãi (trong nước).

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về gói thầu tại Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định:

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Địa chỉ: 30 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Điện thoại: 056.3813705 . Fax: 056.3826866

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn) tại Phòng Kinh tế TP Quy Nhơn, Bình Định.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 phút ngày 18/5/2010 đến trước 08 giờ 45 phút ngày 08/6/2010 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu có giá trị 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng chẵn) (tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng), gửi đến Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn trước 08 giờ 45 phút ngày 08/6/2010.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 08/6/2010 tại Phòng Kinh tế TP Quy Nhơn – số 30 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, (02b).

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Lê Thị Xuân Loan