Gói thầu: Cầu chính và đường vào cầu thuộc dự án cầu đường Nguyễn Văn Côn huyện Gò Công Đông

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang mời thầu gói thầu: Cầu chính và đường vào cầu thuộc dự án: Cầu đường Nguyễn Văn Côn huyện Gò Công Đông. Thời điểm đóng thầu: lúc 11 giờ 30 ngày 15 tháng 6 năm 2010. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng ( sáu mươi triệu đồng)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang

Tên gói thầu: Cầu chính và đường vào cầu

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Tên dự án: Cầu đường Nguyễn Văn Côn huyện Gò Công Đông

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Nguồn vốn: ngân sách tỉnh năm  ( Bên B ứng vốn thi công trước)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Hình thức đấu thầu: rộng rãi  trong nước

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 31 tháng 5 năm .2010 đến trước 11giờ 30, ngày  15 tháng  6 năm 2010  (trong giờ hành chính).

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý các dự án huyện Gò Công Đông điện thoại số 073.3846.255i, fax 073.3846255

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng /gói ( một triệu đồng)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Địa chỉ nhận HSDT:  Ban Quản lý các dự án huyện Gò Công Đông

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Thời điểm đóng thầu: lúc 11 giờ 30 ngày  15 tháng 6 năm 2010

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng ( sáu mươi triệu đồng)

(Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng)

 

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00, ngày  15 tháng 6  năm 2010, tại văn phòng Sở Xây Dựng Tiền Giang

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

   Gò Công Đông, ngày 13 tháng 5 năm 2010

    Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

    (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

<!–[if !supportFootnotes]–>