Gia hạn gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh thang máy văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng – Công ty XMHT

Công ty xi măng Hoàng Thạch đã mời thầu với nội dung: Mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh Thang máy Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng – Công ty XMHT. Nay thông báo tiếp tục bán hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu

           

THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HSMT

VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

 

            Công ty xi măng Hoàng Thạch đã mời thầu với nội dung:

 

            Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh Thang máy Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng – Công ty XMHT.

            Thuộc dự án: Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng.

            – Thời gian bán HSMT: Từ ngày 26 tháng 04 năm 2010 đến trước 14 giờ 00 ngày 04 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính). Thông tin đăng tải trên Báo số 71 [594] (thứ sáu ngày 09/4/2010), số 72 [595] (thứ hai ngày 12/4/2010), số 73 [596] (thứ ba ngày 13/4/2010).

            – Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 05 năm 2010.

            Nay xin gia hạn:

– Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 14 giờ 00 ngày 18/5/2010 (trong giờ hành chính)

– Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 18/5/2010

 

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)

  Hoàng Thạch, ngày       tháng 5 năm 2010

CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH