Gói thầu xây lắp: Đường giao thông liên xã Hà Lâu – Vô Ngại (giai đoạn 2), huyện Bình Liêu

Ban quản lý dự án huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh mời thầu gói thầu xây lắp: Đường giao thông liên xã Hà Lâu – Vô Ngại (giai đoạn 2), huyện Bình Liêu. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ, ngày 28/5/2010 đến trước 8 giờ ngày 14/6/2010 (trong giờ hành chính). Giá bán một bộ hồ sơ: 1000000 đồng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

– Tên gói thầu xây lắp: Đường giao thông liên xã Hà Lâu – Vô Ngại (giai đoạn 2), huyện Bình Liêu.

– Tên dự án: Đường giao thông liên xã Hà Lâu – Vô Ngại (giai đoạn 2), huyện Bình Liêu.

          – Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ, ngày 28/5/2010 đến trước 8 giờ ngày 14/6/2010 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ bán HSMT: Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu, khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0333.878.258; Fax: 0333.878.771

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000, đồng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu, khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 14/6/2010.

– Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ (bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn), bằng tiền mặt, séc hoặc các hình thức tương đương.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ ngày 14/6/2010, tại trụ sở Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu.

Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC

– Như kính gửi;

– Lưu QLDA.

 

                                                                                           Nguyễn Tiến Mạnh