Gói số 15 San lấp mặt bằng ô số 08 – Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau mời thầu gói số 15 San lấp mặt bằng ô số 08. Thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau. Nguồn vốn: Vốn ngân sách

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau

      Tên gói thầu: Gói số 15  San lấp mặt bằng ô số 08

      Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau.

      Nguồn vốn: Vốn ngân sách

      Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước không sơ tuyển

      Thời gian bán HSMT 8 giờ ngày 15/05/2010 đến trước 08 giờ, ngày 15/05/2010 (trong giờ hành chính)

            Địa điểm bán HSMT: 265 Trần Hưng Đạo phường 05, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

      Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng)

       Địa chỉ nhận HSDT:  265 Trần Hưng Đạo phường 05, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

      Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày 25/05/2010

       Bảo đảm dự thầu: 44.000.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu đồng). Bằng chứng thư bảo đảm của Ngân Hàng mà nhà thầu hoặc liên doanh mở tài khoản.

       HSDT sẽ được mở công khai:  vào 08 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 05 năm 2010, số 265 Trần Hưng Đạo phường 05, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

       Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 

Cà Mau, ngày  13  tháng 05 năm 2010

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC