Mời đấu thầu nhà làm việc và hệ thống hạ tầng – Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần

Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Trụ Sở Làm Việc Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh, gồm các hạng mục: (Nhà làm việc,Nhà công vụ,Nhà xe hai bánh, Nhà trực cổng bảo vệ, Sân đường hệ thống thoát nước, Hàng rào cổng, Điện chiếu sáng ngoài nhà, San lắp mặt bằng). Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

          Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Trụ Sở Làm Việc Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh, gồm các hạng mục: (Nhà làm việc,Nhà công vụ,Nhà xe hai bánh, Nhà trực cổng bảo vệ, Sân đường hệ thống thoát nước, Hàng rào cổng, Điện chiếu sáng ngoài nhà, San lắp mặt bằng). Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án xây dựng mới Trụ Sở Làm Việc Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh. Sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương của Viện Kiểm sát ND Tối Cao theo kế họach đầu tư Viện Kiểm SátND các cấp.

            Địa điểm xây dựng: Ấp Cy Hẹ, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần – tỉnh Trà Vinh.

            Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Tiểu Cần mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu của gói thầu nêu trên.

            Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Trụ sở làm việc Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Tiểu Cần, địa chỉ số 60, K1, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

            Điện thoại số: 0743. 822015 – 0743.613468

và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000đ (một triệu đồng chẳn). Khoản tiền này không hoàn trả lại nhà thầu bấc cứ trong trường hợp nào.

            Thời gian bán hồ sơ mời thầu kể từ lúc 08 giờ, ngày 14 tháng 05 năm 2010 đến trước 09 giờ, ngày 25 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính).

            Thời gian đóng thầu tại: Trụ sở làm việc Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Tiểu Cần, địa chỉ số 60, K1, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, tỉnh Tr Vinh.   Mỗi nhà thầu dự thầu phải nộp bảo lảnh dự thầu do ngân hàng cung cấp, có giá trị 50.300.000đ, (bằng chử: Năm mươi triệu, ba trăm ngàn đồng) đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt .

            Hồ sơ dự thầu và bảo lảnh dự thầu được nhà thầu giao trực tiếp cho bên mời thầu tại địa điểm đóng thầu chậm nhất là trước 09 giờ ngày 25 tháng 05 năm 2010.

            Hồ sơ dự thầu sẽ được m công khai vào lúc 09 giờ ngày 25 tháng 05 năm 2010, tại địa điểm đóng thầu nêu trên.

            Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Tiểu Cần kính mời các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và tham gia dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐƠN VỊ MỜI THẦU

Đã ký

 Nguyễn Thành Lộc