gói thầu B2: Mua sắm thiết bị sản xuất cuộn ống PE 3 lớp FFS – Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung mời thầu gói thầu B2: Mua sắm thiết bị sản xuất cuộn ống PE 3 lớp FFS thuộc dự án: Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene tại Dung Quất sử dụng vốn tự có và vốn vay theo hình thức ấu thầu quốc tế.

THÔNG BÁO MỜI THẦUAnnouncement of tender
– Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.
– Tên gói thầu: Gói thầu B2: Mua sắm thiết bị sản xuất cuộn ống PE 3 lớp FFS
– Tên dự án: Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene tại Dung Quất
– Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu quốc tế
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ00, ngày 07 tháng 6  năm 2010 đến trước 15 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2010.
– Địa điểm bán HSMT: Tầng 1, Tòa nhà EVN-Land Central, số 78A, Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
– Giá bán 1 bộ HSMT:  250 USD
– Địa chỉ nhận HSDT: Tầng 1, Tòa nhà EVN-Land Central, số 78A, Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
– Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 07 tháng 7 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 18.000 USD; Bằng chữ: Mười tám nghìn USD; Bảo đảm dự thầu bằng: Ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam hoặc Ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam xác nhận.
HSDT sẽ được mở công khai vào 16 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 7 năm 2010, tại Tầng 1, Tòa nhà EVN-Land Central, số 78A, Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
– Owner: Mien Trung Petroleum Construction JSC (PVC-MT)
– Package: Package B2: Supply of Equipment for Three Layer PE Tubular Roll bag.
– Project : Dung Quat Polypropylene Bag Plant.
– Source of Funds: own fund and loan fund
– Bids forms: International Bidding
– Time of saling bids: from 8h00 on June, 7th , 2010 to before 15h30 on July, 7th, 2010.
– Add: 1st floor, EVN-land Central, 78A Duy Tan, Hai Chau Dist., Danang city.
– Price: 250 USD
– Address for submission of bids: 1st floor, EVN-land Central, 78A Duy Tan, Hai Chau Dist., Danang city.
– Time of closing bids: 15h30 on July 7th , 2010.
– Bids security: 18.000 USD. Amount in words: Eighteen thousand USD. Bid security by: Vietnam Banks or foreign Banks is confirmed by Banks which have acitivities in Vietnam.

The Bids will open at 16h00 (Vietnam time), on July 7th, 2010, at 1st floor, EVN-land Central, 78A Duy Tan, Hai Chau Dist., Danang city, Vietnam.

PVC MT would like to invite bidders to interest in opening bids ceremony at the time and address above. 
                 Đà Nẵng ,ngày 26 tháng 5 năm 2010
                              TỔNG GIÁM ĐỐC
 

                                Bùi Công Toanh
                  Đa Nang, May, 26th, 2010
                         General Director                          Bui Cong Toanh