Gói thầu 03:Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km2+555 – Km5+600 và gói thầu số 04:Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km5+600 – Km8+500 – Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà mời thầu 2 gói thầu số 03:Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km2+555 – Km5+600 và gói thầu số 04:Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km5+600 – Km8+500. Thuộc dự án đường Trà Phong – Trà Ka, huyện Tây Trà. Sử dụng nguồn ngân sách huyện, vốn hổ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn khác.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà

– Tên gói thầu:

  + Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km2+555 – Km5+600.

  + Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km5+600 – Km8+500.

– Tên dự án: Đường Trà Phong – Trà Ka, huyện Tây Trà.

– Nguồn vốn: Ngân sách huyện, vốn hổ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn khác.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 7 giờ 00 phút ngày 14/6/2010 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 28/6/2010 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng làm việc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại / Fax: 055.3870275/ 055.3870257.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng làm việc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày ngày 28/6/2010.

– Bảo đảm dự thầu Gói thầu số 03, 04: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc Bảo đảm của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/6/2010, tại Văn phòng UBND huyện Tây Trà, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên ./.

 

 

Tây Trà, ngày 02 tháng 6 năm 2010

BQL CÁC DA ĐT&XD HUYỆN TÂY TRÀ

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trương Công Danh