Gói thầu số 2: Phần thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế của Bệnh viện Khu vực chè Trần Phú

Bệnh viện Khu vực chè Trần Phú mời thầu gói thầu số 2: Phần thiết bị thuộc dự án: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế của Bệnh viện Khu vực chè Trần Phú. Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 07 tháng 06 năm 2010 đến trước 9 giờ, ngày 21 tháng 06 năm 2010 Trong giờ hành chính.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  Tên Bên mời thầu:  Bệnh viện Khu vực chè Trần Phú.

  Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Phần thiết bị.

Tên dự án: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế của Bệnh viện Khu vực chè Trần Phú    

  Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

  Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

  Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 07 tháng 06 năm 2010 đến trước 9 giờ, ngày 21tháng 06  năm 2010 Trong giờ hành chính.

 Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện Khu vực chè Trần Phú    

 Địa chỉ: Thị trấn nông trường Trần Phú – Huyện Văn Chấn – Tỉnh Yên Bái  

 Điện thoại: 029. 3873161;  Fax: 029. 3873314

  Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng.

  (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn)

  Địa chỉ nhận HSDT: Bệnh viện Khu vực chè Trần Phú

  Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 21 tháng 06  năm 2010.

  Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng

  (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)

  Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng Thư đảm bảo của ngân hàng, Séc hoặc tiền mặt.

  HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ, ngày 21 tháng 06 năm 2010, tại Bệnh viện   Khu vực chè Trần Phú

  Bệnh viện Khu vực chè Trần Phú  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Yên Bái , ngày 01 tháng  06 năm 2010  

Bệnh viện Khu vực chè Trần Phú