Gói thầu trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng huyện Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre mời thầu gói thầu trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng huyện Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre. Nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2. Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 00, ngày 07 tháng 06 năm 2010 đến trước 14 giờ 00, ngày 17 tháng 06 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre
– Địa chỉ: 03 Cách mạng tháng 8, Phường 3, thaønh phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
– Điện thoại: 075.3825950-Fax: 075.3812669
2. Tên dự án: Trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng  huyện Thạnh Phú –  tỉnh Bến Tre.
3. Loại dự án:   
4. Tên chủ đầu tư: UÛy ban nhaân daân huyện Thạnh Phuù – tỉnh Bến Tre.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng  huyện Thạnh Phú –  tỉnh Bến Tre.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre.
– Tên gói thầu: Trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng huyện Thạnh Phú –  tỉnh Bến Tre. 
– Nguồn vốn: Nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 00, ngày 07 tháng 06 năm 2010 đến trước 14 giờ 00, ngày 17 tháng  06  năm 2010 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: Tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre; Số 03 Cách mạng tháng 8, Phường 3, thaønh phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; điện thoại : 075.3825950-Fax: 075.3812669
–  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẳn)
–  Địa chỉ nhận HSDT: Tại Hội trường Sở xây dựng Bến Tre ; Số 03 Cách Mạng Tháng 8, phường 3,Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
–  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 17 tháng  06 năm 2010.
–  Bảo đảm dự thầu: 65.000.000 đ ( Sáu mươi lăm  triệu đồng chẳn)
–  HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 06 năm 2010, tại Hội trường Sở xây dựng Bến Tre; Số 03 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3 Thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre.
– Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                                 TT.TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BẾN TRE
                                                                                                                             Giám đốc