Cung cấp các loại hóa chất, chế phẩm xử lý nước – Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc mời thầu cung cấp các loại hóa chất, chế phẩm xử lý nước. Thuộc đề tài ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất giống tôm chân trắng bố mẹ sạch bệnh (SPF) sử dụng nguồn ngân sách nhà nước

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc

– Tên gói thầu: Cung cấp các loại Hoá chất, chế phẩm xử lý nước.

– Tên đề tài : Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất giống tôm chân trắng bố mẹ sạch bệnh (SPF).

– Nguồn vốn:    Ngân sách nhà nước

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 21 tháng 06 năm  2010 đến ngày 25 tháng 06 năm 2010 (trong giờ hành chính)

– Địa chỉ phát hành: Địa chỉ: 224 –Lê Lai – Ngô Quyền – Hải phòng

– Điện thoại/Fax/E-mail:0313827124 / Fax: 0313758481

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 25 tháng 06 năm 2010 t¹i ®Þa chØ trªn .

 

H¶i phßng, ngày 15 tháng 06 năm 2010
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)