Mời thầu hệ thống máy chạy thận nhân tạo – Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực mời thầu hệ thống máy chạy thận nhân tạo thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010. Nguồn vốn: Tự có và nguồn vốn vay.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực
Tên gói thầu: Hệ thống máy chạy thận nhân tạo
Tên dự án: mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010
Nguồn vốn: Tự có và nguồn vốn vay.
Hình thức đấu thầu: hạn chế : trong nước
Thời gian bán HSMT từ 7 giờ, ngày 26 tháng 4 năm  đến trước 17giờ, ngày 3 tháng 5 năm 2010.
Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện ĐK Hợp Lực: ĐT 0373 756950. Fax: 0373 718799
Giá bán 1 bộ HSMT:  500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)
Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính – kế toán Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.
Thời điểm đóng thầu: trước 10 giờ ngày 22 /5 /2010
Bảo đảm dự thầu:  80 triệu đồng Việt nam đồng ( Tám mươi triệu đồng Việt Nam)
HSDT sẽ được mở công khai vào 11 giờ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 5 năm 2010 tại phòng họp của Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.
Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                       Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)