Cung cấp thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống thẻ – Ngân hàng TMCP An Bình

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) mời thầu cung cấp thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống thẻ theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án “Cấu hình phần cứng và phần mềm cho hệ thống thẻ CMS và chuyển mạch tài chính Switch”. Thời gian bán HSMT từ 09 giờ, ngày 17 tháng 06 năm 2010 đến 16 giờ, ngày 25 tháng 06 năm 2010. Thời điểm đóng thầu 10 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2010

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:  78 /TB-ABBANK Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày   17  tháng  06   năm 2010.
            
THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu “Cung cấp thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống thẻ” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án “Cấu hình phần cứng và phần mềm cho hệ thống thẻ CMS và chuyển mạch tài chính Switch”.
ABBANK mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể liên hệ tại:
            Ngân hàng TMCP An Bình
            Phòng Tài chính kế toán
            Lầu 4, 170 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp.HCM
 và mua một bộ HSMT hoàn chỉnh với giá trị là 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
Thời gian bán HSMT từ 09 giờ, ngày 17 tháng 06 năm 2010 đến 16 giờ, ngày 25 tháng 06 năm 2010.
HSDT phải được gửi kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá 03% giá trị dự thầu, theo hình thức thư bảo lãnh của Ngân hàng và phải được gửi đến địa chỉ trên chậm nhất là 10 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2010 (là thời điểm đóng thầu).
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ ngày 05 tháng 07 năm 2010 tại chỉ chỉ trên.
                                                                                                          Ngân hàng TMCP AN Bình
                                                                                                              Tổng Giám đốc đã ký