Gói thầu xây lắp số 04: Kênh và công trình trên kênh nội đồng thuộc kênh chính Nam – dự án kiên cố hóa hệ thống kênh nội đồng Hồ chứa nước Đắk Uy, huyện Đắk Hà

Ban quản lý dự án Tu sửa nâng cấp và Xây dựng thủy lợi mời thầu gói thầu xây lắp số 04: Kênh và công trình trên kênh nội đồng thuộc kênh chính Nam ( Gồm tuyến kênh: N2, N2-1, N2-2, N4, N6, N8) thuộc dự án kiên cố hóa hệ thống kênh nội đồng Hồ chứa nước Đắk Uy, huyện Đắk Hà. Thời gian bán HSMT từ: 8 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2010 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 07 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án Tu sửa nâng cấp và Xây dựng thủy lợi
– Tên gói thầu:  Gói thầu xây lắp số 04: Kênh và công trình trên kênh nội đồng thuộc kênh chính Nam ( Gồm tuyến kênh: N2, N2-1, N2-2, N4, N6, N8)
– Tên dự án : Kiên cố hóa hệ thống kênh nội đồng Hồ chứa nước Đắk Uy, huyện Đắk Hà
– Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước ( Kiên cố hóa kênh mương)
– Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ: 8 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2010 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 07 năm 2010 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án Tu sửa nâng cấp và Xây dựng thủy lợi – 03 Hoàng Diệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 060.3863599 – Fax: 060.3863599
– Giá bán 1 bộ HSMT  :  500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)
– Địa chỉ nhận HSDT : Ban Quản lý dự án Tu sửa nâng cấp và Xây dựng thủy lợi – 03 Hoàng Diệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
– Thời điểm đóng thầu :  8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 07 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu :  79.000.000đ (Bảy mươi chín triệu đồng Việt Nam) bằng một trong các hình thức: Bảo lãnh bằng Ngân hàng hoặc bằng tiền mặt.
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ, ngày 05 tháng 07 năm 2010, tại Ban Quản lý dự án Tu sửa nâng cấp và Xây dựng thủy lợi – 03 Hoàng Diệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
                       
                                                                                 Kon Tum, ngày 21 tháng 06 năm 2010
                                                                                        BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TU SỬA
                                                                                  NÂNG CẤP VÀ  XÂY DỰNG THỦY LỢI