Gói thầu số 20 Hệ thống mạng máy tính, hệ thống mạng điện thoại, hệ thống gọi y tá công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

Sở Y tế tỉnh Lai Châu mời thầu gói thầu số 20 Hệ thống mạng máy tính, hệ thống mạng điện thoại, hệ thống gọi y tá công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 07.năm 2010 trong giờ hành chính.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Gói thầu số 20 Hệ thống mạng máy tính, hệ thống mạng điện thoại, hệ thống gọi y tá công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

– Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn khác.

– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 07.năm 2010 trong giờ hành chính.

Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;

– Điện thoại: 02313606898 Fax: 02313793896

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 15/ 07 /2010.

– Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn)

– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ngày 15/ 07 /2010 tại Sở Y tế tỉnh Lai Châu

            Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 Lai Châu, ngày       tháng       năm 2010

GIÁM ĐỐC