Gói thầu:Trường Trung học cơ sở Bảo Thuận huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre – Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre mời thầu gói thầu:Trường Trung học cơ sở Bảo Thuận huyện Ba Tri – tỉnh Bến Tre. Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp phát theo chương trình kiên cố hóa trường lớp, lớp học & nhà công vụ cho giáo viên năm 2008-2012. Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2010 đến trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2010. Thời điểm đóng thầu:14 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 – Tên bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre
– Tên gói thầu: Trường Trung học cơ sở  Bảo Thuận  huyện Ba Tri – tỉnh Bến Tre.
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp phát theo chương trình kiên cố hóa trường lớp, lớp học & nhà công vụ cho giáo viên năm 2008-2012.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2010 đến trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng  7  năm 2010 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: Tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre; Số 03 Cách mạng tháng 8, Phường 3 thaønh phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; điện thoại : 075.3825950-Fax: 075.3812669
–  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẳn)
           –  Địa chỉ nhận HSDT: Tại Hội trường Sở xây dựng Bến Tre; Số 03 Cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
           –  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 05 tháng 7  năm 2010.
–  Bảo đảm dự thầu: 75.000.000 đ (Bảy mươi lăm triệu đồng chẳn)
–  HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 7 năm 2010, tại Hội trường Sở xây dựng Bến Tre ; Số 03 Cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  – Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                 TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BẾN TRE
                                                                                                            Giám đốc