Mời thầu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Vinashin Đình Vũ – Ban quản lý các dự án – Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng

Ban quản lý các dự án – Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng mời thầu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Vinashin Đình Vũ. Sử dụng nguồn vốn vay và các nguồn vốn khác. Thời gian bán HSMT: từ 8h30 Ngày 07 tháng 7 năm 2010 đến 9h00’ ngày 22 tháng 7 năm 2010. Thời điểm đóng thầu:09h00, ngày 22 tháng 7 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án – Tổng công ty Công  nghiệp tàu thủy Phà Rừng.
–    Tên gói thầu:
STT
Tên gói thầu
1
K2.1. Đường giao thông nội bộ Tuyến số 1 và tuyến số 4
2
K2.2. Đường giao thông nội bộ Tuyến số 2
3K2.3. Đường giao thông nội bộ Tuyến số 3
4
K4. Tường rào khu công nghiệp, cống khu công nghiệp,nhà điều hành ICD, cây xanh nhà bảo vệ
5K23. Bãi, Đường ICD
–    Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Vinashin Đình Vũ.
–    Nguồn vốn: Vốn vay và các nguồn vốn khác
–    Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước
–    Thời gian bán HSMT: từ 8h30 Ngày 07 tháng 7 năm 2010 đến 9h00’ ngày 22 tháng 7 năm 2010 (trong thời gian hành chính)
–    Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý các dự án Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng, tại thị trấn Minh Đức-Thủy Nguyên- Hải Phòng.
–    Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000VNĐ ( Năm trăm nghìn đồng)
–    Địa chỉ nhận HSMT: Ban quản lý các dự án Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng, Tại Thị trấn Minh Đức-Thủy Nguyên- Hải Phòng.
–    Thời điểm đóng thầu:09h00’, ngày 22 tháng 7 năm 2010.
–    Bảo đảm dự thầu:
STTTên gói thầuGiá gói thầu ( VNĐ)
1K2.1. Đường giao thông nội bộ tuyến số 1 và tuyến số 4
450.000.000
(Bốn trăm năm mươi triệu đồng)
2
K2.2. Đường giao thông nội bộ tuyến 2400.000.000
(Bốn trăm triệu đồng)
3K2.3. Đường giao thông nội bộ tuyến số 3
350.000.000
(Ba trăm năm mươi triệu)
4K4. Tường rào khu công nghiệp, cổng khu công nghiệp, nhà điều hành ICD, cây xanh nhà bảo vệ
150.000.000
(Một trăm năm mươi triệu đồng)
5K23. Bãi, đường CID380.000.000
(Ba trăm tám mươi triệu đồng)

– Hình thức bảo đảm: nộp tiền mặt tại Ban tài chính kế toán, hoặc chuyển tới tài khoản Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng, số tài khoản: 61690369 tại Ngân hàng ACB chi nhánh Duyên Hải, hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                              
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 9h00’ ngày 22 tháng 07 năm 2010 tại Văn phòng Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng.
– Ban quản lý các dự án Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Phà Rừng kính mới các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                  TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY PHÀ RỪNG