Mời đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị cung cấp cho Nhà văn hoá huyện Yên Châu, Sốp Cộp; Đội thông tin lưu động tỉnh và đội thông tin lưu động huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Thành phố Sơn La; 20 xã và 60 bản

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị cung cấp cho Nhà văn hoá huyện Yên Châu, Sốp Cộp; Đội thông tin lưu động tỉnh và đội thông tin lưu động huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Thành phố Sơn La; 20 xã và 60 bản thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia văn hoá năm 2010, theo hình thức đấu thầu rộng rãi, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Trong giờ hành chính, từ ngày 01/8/2010 đến ngày 10/8/2010. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ (giờ Việt Nam) ngày 25 tháng 8 năm 2010.

UBND TỈNH SƠN LA                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                              Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2010


THÔNG BÁO MỜI THẦU

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị cung cấp cho Nhà văn hoá huyện Yên Châu, Sốp Cộp; Đội thông tin lưu động tỉnh và đội thông tin lưu động huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Thành phố Sơn La; 20 xã và 60 bản thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia văn hoá năm 2010, theo hình thức đấu thầu rộng rãi, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La mời tất cả các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá cho gói thầu.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nói trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại tại Phòng kế hoạch – tài chính Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, số điện thoại: 022.3851803; 022.3859158 và sẽ được mua 01 bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản tiền không hoàn lại là: 1.000.000 đồng. ( Một triệu đồng chẵn) bằng tiền Việt Nam.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Trong giờ hành chính, từ ngày 01/8/2010 đến ngày 10/8/2010.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá: 10.000.000 đ(Mười triệu đồng) bằng tiền Việt Nam và phải được chuyển đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La trước 8 giờ (giờ Việt Nam) ngày 25 tháng 8 năm 2010.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ (giờ Việt Nam) ngày 25 tháng 8 năm 2010, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La – Tổ 3 phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.


                                                              SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

                                                                                           GIÁM ĐỐC


                                                                                       Mai Thu Hương