Mời thầu hệ thống giường bệnh nhân thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010

Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa mời thầu: mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010 theo hình thức đấu thầu hạn chế trong nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Cty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực
Tên gói thầu: Hệ thống giường bệnh nhân
Tên dự án: mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hợp Lực năm 2010
Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay
Hình thức đấu thầu: hạn chế : trong nước
Thời gian bán HSMT từ 7 giờ, ngày 5 tháng 6 năm  đến trước 17giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2010.
Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện ĐK Hợp Lực: ĐT 0373 756950. Fax: 0373 718799
Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ ( Năm trăm nghìn đồng)
Địa chỉ nhận HSDT: Phòng hành chính Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.
Thời điểm đóng thầu: trước ngày 20/ 6 /2010
Bảo đảm dự thầu: 35 triệu Việt nam đồng ( Ba lăm triệu đồng Việt Nam)

HSDT sẽ được mở công khai vào giờ (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 6 năm 2010 tại hội trường Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực.
Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                         Thanh hóa ngày  31 tháng 05 năm 2010

                                                                                     Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)