Trung tâm thông tin di động khu vực V mời đấu thầu gói thầu: Xây dựng Chương trình tính hoa hồng thu cước cho các đại lý thuộc Trung tâm Thông tin di động KV V

Mời đầu thầu gói thầu Xây dựng Chương trình tính hoa hồng thu cước cho các đại lý thuộc Trung tâm Thông tin di động KV V. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08h00 ngày 15 tháng 09 năm 2010 đến 16h00 ngày 24 tháng 09 năm 2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là trước 14h00 ngày 30 tháng 09 năm 2010.CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KV V          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:           /VMS5-KTTH
V/v: Đăng tin mời thầu rộng rãi                                 Hải Phòng, ngày 14 tháng 09 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐẤU THẦU RỘNG RÃI

Tên Bên mời thầu: Trung tâm thông tin di động khu vực V
Tên gói thầu: Xây dựng Chương trình tính hoa hồng thu cước cho các đại lý thuộc Trung tâm Thông tin di động KV V
Thuộc dự án: Xây dựng Chương trình tính hoa hồng thu cước cho các đại lý thuộc Trung tâm Thông tin di động KV V
Nguồn vốn: Chi phí năm 2010 của Trung tâm.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08h00 ngày 15 tháng 09  năm 2010 đến 16h00  ngày 24 tháng 09 năm 2010.
Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính, Trung tâm thông tin di động khu vực V, tầng 6, số 8 Lô 28 đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại: 031.3559679- Fax: 031.3558979.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu rộng rãi, Trung tâm thông tin di động khu vực V, số 8 Lô 28 đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại: 031.3556089- Fax: 031.3632067.
Giá bán HSMT: 300.000 đ/bộ.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là trước 14h00 ngày 30 tháng 09 năm 2010 tại Trung tâm thông tin di động khu vực V, số 8 Lô 28A  đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu..
      Trung tâm Thông tin di động Khu vực V kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Nơi nhận:                                                                              TL.GIÁM ĐÔC
– Như trên;                                                                       TRƯỞNG PHÒNG KT – TH
– Lãnh đạo TT (để B/c)
– Lưu.                        

                                                                                                  Nguyễn Xuân Kiệm