Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La mời thầu gói thầu Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền (lần 2) năm 2010 của Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La

Mời thầu gói thầu: Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền (lần 2) năm 2010 của Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ, ngày 25/9/2010 đến trước 14 giờ 00phút, ngày 10/10/2010( trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00phút, ngày 10/10/2010 ( Theo giờ Việt Nam.)    SỞ Y TẾ SƠN LA                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐK- Huyện Sốp Cộp                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
     Số:  148 /TB-BVĐK                                   Sốp Cộp, ngày 15 tháng 9 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung.

1. Tên cơ quan/đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
– Địa chỉ: Bản Sốp nặm  xã Sốp Cộp – Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
– Điện thoại: 022.3878651; 0223878650 Fax: 0223878162
2. Tên dự án: Gói thầu Mua thuốc tân dược và thuốc chế phẩm y học cổ truyền năm 2010 cho Bệnh viện đa khoa – Huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La.
3. Loại dự án: Dự án nhóm C.
4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện  Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua thuốc tân dược và thuốc chế phẩm y học cổ truyền (lần 2) năm 2010 cho Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La.
B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
– Tên gói thầu: Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền (lần 2) năm 2010 của Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La.
– Tên Dự án: Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền năm 2010 cho Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, bảo hiểm y tế, và các khoản thu viện phí  theo qui định hiện hành. .
– Hình thức  lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
– Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ, ngày 25/9/2010 đến trước 14 giờ 00phút, ngày 10/10/2010( trong giờ hành chính)
– Địa điểm Phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – Bản Sốp nặm xã Sốp Cộp -Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
– Điện thoại: 022.3878783; Fax: 022.3878162.
– Giá bán: 500.000 đồng
–  Địa điểm nhận Hồ  sơ dự thầu: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – Bản Sốp nặm xã Sốp Cộp -Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00phút, ngày 10/10/2010 ( Theo giờ Việt Nam.)
– Bảo đảm dự thầu: Giá trị bảo đảm dự thầu: 30.000.000, đồng. Đồng tiền bảo đảm dự thầu là Việt Nam đồng. Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư đảm bảo của ngân hàng (theo Mẫu số 10 Chương IV), Séc hoặc tiền mặt.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút  (giờ Việt Nam), Ngày 10 tháng 10 năm 2010. Tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
– Ưu tiên các nhà thầu có đủ năng lực,uy tín cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời trong những năm qua.
– Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                         ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN
     Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC
– Như trên
– Lưu VT BVĐK.
                                                                                       Nguyễn Đăng Nguyên