Báo Sơn La mời thầu gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị chế bản tách mầu ra phim in báo

Thông báo mời thẩu gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị chế bản tách mầu ra phim in báo – Báo Sơn La. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 12/10/2010 đến 8h00 ngày 08/11/2010 (trong giờ hành chính). Thời gian đóng thầu 8h00 ngày 08/11/2010TỈNH ỦY SƠN LA                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BÁO SƠN LA                          
                  *                                                                          Sơn La, ngày 27 tháng 9 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU
   
       Báo Sơn La chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
– Tên bên mời thầu: Báo Sơn La.
– Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị chế bản tách mầu ra phim in báo
– Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Báo Sơn La.
– Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (không sơ tuyển)
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 12/10/2010 đến 8h00 ngày 08/11/2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Báo Sơn La (Số 190 – 192 đường Tô Hiệu,  thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).
– Giá bán một bộ hồ sơ : 1.000.000 đ ( Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Trị sự Báo Sơn La (Số 190 – 192 đường Tô Hiệu,  thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).
– Thời gian đóng thầu 8h00 ngày 08/11/2010
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai: vào lúc 8h00 ngày 08/11/2010 tại Báo Sơn La. Địa chỉ Số 190 – 192 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
       Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bằng tiền Việt Nam và phải được chuyển đến Báo Sơn La trước 8 giờ (giờ Việt Nam) ngày 08 tháng 11 năm 2010.
       Báo Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên./.
       Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính – Trị sự báo Sơn La. Điện thoại 0223.852273.
                                                                                
                                                                                Q. TỔNG BIÊN TẬP

                                                                                       

                                                                                    Nguyễn Đắc Tĩnh