Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thông báo mời thầu Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp tuyến chính và tuyến nhánh thuộc dự án Đường cơ động ven biển Hải An – Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thông báo mời thầu Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp tuyến chính và tuyến nhánh Đường cơ động ven biển Hải An – Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.. Thời gian bán HSMT: Từ: 08h00 ngày 18/10/2010 đến 08h00 ngày 20/10/2010 (Trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 08h00 ngày 03/11/2010      QUÂN KHU 4                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ CHQS QUẢNG TRỊ                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
  Số: 2089 /TB – BCH                                                           Quảng Trị, ngày  07  tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

       Thực hiện Quyết định số 949/ QĐ – UBND ngày 02/6/2010 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường cơ động ven biển Hải An – Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Bộ CHQS tỉnh thông báo mời thầu với nội dung cụ thể như sau:
       – Gói thầu: Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp tuyến chính và tuyến nhánh
       – Thuộc dự án: Đường cơ động ven biển Hải An – Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
       – Nguồn vốn: Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu
      – Bên mời thầu: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị
      – Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
      – Thời gian bán HSMT: Từ: 08h00 ngày 18/10/2010 đến 08h00 ngày 20/10/2010 ( Trong giờ hành chính )
      – Địa điểm: Ban Tài chính – Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Km3, quốc lộ9, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: (053) 3 581 052, (053)6274 009.        FAX: (053) 3 580 034; 053 3581 052
      – Giá bán: 1.000.000 đồng
      – Thời điểm đóng thầu: 08h00 ngày 03/11/2010
       Thông báo trên được đăng tải trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu và các phương tiện thông tin đại chúng khác./.
                                      
                                                                                                 CHỈ HUY TRƯỞNG         
Nơi nhận:
 – Thủ trưởng BCH;
–  Ban QLDA;
 – Các báo đã nêu trên;
 – Lưu VT,Cô.B, H.10.                                                   Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng