Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học năm 2010

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học năm 2010. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN giao cho Cục hải quan tỉnh Cao Bằng. Phát hành HSYC từ 22/10/2010 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 02/11/2010          TỔNG CỤC HẢI QUAN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH CAO BẰNG                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
          Số : 763 /HQCB-VP
V/v đăng thông báo mời thầu                         Cao Bằng, ngày 14 tháng10 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU
A.Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Cục hải quan Tỉnh Cao Bằng
    -Địa chỉ: Xóm xưởng gỗ xã Ngọc xuân Thị xã Cao Bằng
    – Điện thoại: 026 3852551
    -Fax: 026 3852595
2. Tên dự án: Mua sắm thiết bị tin học năm 2010
3 Loại dự án: Dự án, dự toán khác
4. Tên chủ đầu tư: Cục hải quan Tỉnh Cao Bằng
5. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học năm 2010
B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng (ĐT liên hệ: 026.3852551)
– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học năm 2010
– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN giao cho Cục hải quan tỉnh Cao Bằng
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh  
– Phát hành HSYC từ 22/10/2010 đến trước 09 giờ 30 phút  ngày 02/11/2010
– Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng cục hải quan Tỉnh Cao Bằng, xóm xưởng gỗ xã Ngọc xuân thị xã Cao Bằng
– Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000,VNĐ/bộ ( Năm trăm ngàn đông chẵn)
– Địa chỉ nhận HSĐX:Văn phòng cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, xóm xưởng gỗ xã Ngọc xuân thị xã Cao Bằng
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 02/11/2010
– Đồng tiền sử dụng: Đồng việt nam.
            HTĐX Sẽ được mở công khai vào lúc 10giờ 00 phút ngày 02/11/2010
tại Văn phòng cục hải quan Tỉnh Cao Bằng, xóm xưởng gỗ xã Ngọc xuân thị xã Cao bằng. Cục hải quan Tỉnh Cao Bằng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:                                                                            
CỤC TRƯỞNG
-Như kính gửi
-Lưu VP

                                                                                             Nông Dương Thuần