Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Nam Định mời thầu gói thầu: Xây dựng và lắp đặt cum Pano tuyên truyền – Đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển tỉnh Nam Định.

Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Nam Định mời thầu gói thầu: Xây dựng và lắp đặt cum Pano tuyên truyền – Đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển tỉnh Nam Định. Thời gian bán HSYC từ 7 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ, ngày 26. tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính).  SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC DÂN SỐ- KHHGĐ                                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Bên mời thầu: Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Nam Định
– Tên gói thầu: Xây dựng và lắp đặt cum Pano tuyên truyền – Đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển tỉnh Nam Định
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
– Thời gian bán HSYC từ 7 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ, ngày 26. tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSYC: Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Nam Định, Đường Phạm Ngũ Lão- Khu Công nghiệp Hoà Xá- Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 03503.671836,                     Fax: 03503.671836
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000®
– Địa chỉ nhận HS§X: Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Nam Định, Đường Phạm Ngũ Lão- Khu Công nghiệp Hoà Xá- Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
– Thời điểm đóng thầu: 8h, ngày  26/10/2010
– Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 vnđ
–  HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 10 năm 2010, Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Nam Định, Đường Phạm Ngũ Lão- Khu Công nghiệp Hoà Xá- Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Nam Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                   Nam Định, ngày 14 tháng 10 năm 2010
                                                                                               CHI CỤC TRƯỞNG
                                                                                                     Trần Trung Kiên