Cục Thuế tỉnh Cao bằng ( ĐT liên hệ: 026.3852244) mời thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế làm việc, tủ, vách ngăn Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Cao bằng

Cục Thuế tỉnh Cao bằng ( ĐT liên hệ: 026.3852244) mời thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế làm việc, tủ, vách ngăn Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Cao bằng. Phát hành HSYC từ 22/10/2010 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 02/11/2010. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 02/11/2010        TỔNG CỤC THUẾ                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH CAO BẰNG                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
        Số : ……../CTCB-VP
V/v đăng thông báo mời thầu                                                            Cao Bằng, ngày 17 tháng10 năm 2010


THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Cao bằng ( ĐT liên hệ: 026.3852244)
– Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế làm việc, tủ, vách ngăn Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Cao bằng
– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN năm 2010 giao cho Cục Thuế tỉnh Cao bằng
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
– Phát hành HSYC từ 22/10/2010 đến trước 09 giờ 00 phút  ngày 02/11/2010
– Địa điểm bán hồ sơ: Tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Số 106 đường Hoàng Văn Thụ phường hợp giang thị xã Cao bằng.
– Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000,VNĐ/bộ ( Một triệu đồng chẵn)
– Bảo đảm dự thầu: 13.000.000,VNĐ
– Địa chỉ nhận HSĐX:Tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Số 106 đường Hoàng Văn Thụ phường hợp giang thị xã Cao bằng.
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 02/11/2010
– Đồng tiền sử dụng: Đồng việt nam.
            HTĐX Sẽ được mở công khai vào lúc 10giờ 00 phút ngày 02/11/2010
tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Số 106 đường Hoàng Văn Thụ phường hợp giang thị xã Cao bằng. Cục Thuế tỉnh Cao bằng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Lưu HC,VT.

                                                                                                       CỤC TRƯỞNG
                                                                                                         La Minh Báo